ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor Gay Retraite 

 

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Retraite: de retraite die wordt georganiseerd door GaySpiritFriends, 
hierna te noemen Organisator.
B. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de
Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de retraite.
C. Hoofdboeker: de Deelnemer, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de retraite en die een introducé voordraagt.
D. Introducé: een door de Hoofdboeker voorgedragen natuurlijk persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de retraite. 
E. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan de retraite.
F. Organisator: GaySpiritFriends.


Artikel 2 Deelname
1. Deelname aan de retraite is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die
tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
2. De Deelnemer mag aan de retraite slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende
inschrijfformulier volledig, naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is
voldaan op aangegeven bankrekeningnummer en indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.
3. Indien de Deelnemer verhinderd is, ongeacht om welke reden, om aan de retraite
deel te nemen, dan zijn de regels en betreffende kosten van annulering van toepassing uit Artikel 6.
4. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de retraite
geen doorgang te laten vinden. Indien de retraite tijdig afgelast wordt, dan vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats.
5. Indien de Deelnemer te laat voor de start van de retraite verschijnt, vindt geen (gedeeltelijke)
restitutie plaats van het inschrijfgeld.
6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het programma van de retraite te wijzigen. In bedoelde geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
7. Een besluit van de Organisator om de retraite geen doorgang te laten vinden doet geen
aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten,
waaronder ook reis-, verblijf- en huisvestingskosten.


Artikel 3 Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige
schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij
deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle
mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.
2. Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van de
Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting
van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de
verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een
nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door
zijn deelname aan de retraite.
4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor alle schade die derden mochten lijden als
gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de
deelname aan de retraite. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico
van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.


Artikel 4 Portretrecht
1. Wij nemen geen foto's zonder toestemming van de deelnemers. 
2. Indien wij een foto willen gebruiken ter promotie van de retraite, dan zullen wij altijd schriftelijk toestemming vragen. 
3. Wij zullen nooit foto's delen met derden.


Artikel 5 Persoonsgegevens
1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen
in een bestand.
2. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de
Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de
Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het
verzenden van informatie omtrent haar Evenementen aan de Deelnemer. 
3. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden, respectievelijk dat verstrekken, zal stopzetten.


Artikel 6 Annuleringsvoorwaarden
1. Annulering van deelname aan de retraite is mogelijk. Onderstaande kosten zijn verbonden aan annulering:
- Bij annulering vóór 31 mei 2021 brengt de Organisator € 75,- in rekening plus overboekingskosten (als wij PayPal, TransferWise of Bankoverschrijving buiten Europa moeten gebruiken). De overboekingskosten zullen overeenkomen met de overboekingskosten bij aanmelding, indien dezelfde overschrijvingswijze gebruikt wordt. 
- Bij annulering in juni of juli 2021 brengt de Organisator 50% van de boeking in rekening bij de Deelnemer.
- Bij annulering in augustus 2021 brengt de Organisator 75% van de boeking in rekening bij de Deelnemer.
- Bij annulering in september/oktober 2021 wordt het volledig betaalde bedrag van de retraite in rekening gebracht.
2. De deelname aan de retraite geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Echter indien de Deelnemer iemand anders voor hem in de plaats wil laten komen dan kan dat onder de volgende voorwaarden:
- De Deelnemer dient dit uiterlijk 31 september 2021 kenbaar te maken bij de Organisator.
- De vervangende Deelnemer dient alle benodigde persoonsgegevens toe te zenden aan de Organisator.
- De Organisator annuleert de boeking en stort het geld terug aan de betreffende Deelnemer zodra de boeking en het geld van de vervangende Deelnemer ontvangen is.
Een annulering kan per email naar GaySpiritFriends verstuurd worden. Indien wij niet binnen twee dagen reageren, neem dan voor de zekerheid nogmaals contact met ons op!
Wij raden de Deelnemer aan om een eigen reis- en annuleringsverzekering te nemen voor onvoorziene omstandigheden!


Artikel 7 Geschillenregeling

1. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de Deelnemer en de Organisator bestaat is het Nederlands recht van toepassing.

 

Heerlen, 1 July 2020
GaySpiritFriends
Kvk-nr: 50098136