ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Evenement: het evenement dat wordt georganiseerd door GaySpiritFriends,
hierna te noemen Organisator.
B. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de
Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
C. Hoofdboeker: de Deelnemer, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement en die een introducé kan voordragen.
D. Introducé: een door de Hoofdboeker voorgedragen natuurlijk persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
E. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het evenement.
F. Organisator: GaySpiritFriends.


Artikel 2 Deelname
1. Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die
tenminste de vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
2. De Deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende
aanmeldformulier volledig, naar waarheid heeft ingevuld, indien de betaling van het evenement volledig is voldaan op aangegeven bankrekeningnummer of via aangegeven betaalmethode en indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.
3. Indien de Deelnemer verhinderd is, ongeacht om welke reden, om aan het evenement
deel te nemen, dan zijn de regels en betreffende kosten van annulering van toepassing uit
Artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.
4. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement
geen doorgang te laten vinden. Indien het evenement afgelast wordt, dan vindt restitutie van de betaling plaats.
5. Indien de Deelnemer te laat voor de start van het evenement verschijnt, vindt geen (gedeeltelijke) restitutie plaats van de betaling.
6. De Organisator kan besluiten om onderdelen van het programma van het evenement te wijzigen. In bedoelde geval vindt geen restitutie van de betaling plaats.
7. Een besluit van de Organisator om het evenement geen doorgang te laten vinden doet geen
aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten,
waaronder ook reis-, verblijf- en huisvestingskosten.
AANVULLENDE COVID-19 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
De covid-19 pandemie/endemie zal een voortdurend proces zijn in 2023.
We kunnen helaas nog niet voorspellen hoe covid-19 zich zal ontwikkelen, maar we zullen ons best doen om voor iedereen een veilige bubbel te creëren tijdens onze evenementen. 
Om dit te kunnen doen, zullen we ons moeten aanpassen aan de situatie zoals die gegeven is wanneer we de datum van de evenementen in oktober 2023 naderen.
Dit betekent dat we mogelijk aan iedereen moeten vragen om in te stemmen met:
- een bepaald niveau van vaccinatie of booster upgrades nodig op dat moment;
- een zekere mate van testen die op dat moment nodig zal zijn;
- een zekere mate van naleving van de lokale overheids- en reisvoorschriften op dat moment.


Artikel 3 Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige
schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij
deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle
mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.
2. Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van de
Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting
van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de
verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een
nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door
zijn deelname aan het evenement.
4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor alle schade die derden mochten lijden als
gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de
deelname aan het evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico
van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.


Artikel 4 Portretrecht
1. Wij nemen geen foto's zonder toestemming van de deelnemers tijdens een evenement.
2. Indien wij een foto willen gebruiken ter promotie van het evenement, dan zullen wij schriftelijk toestemming vragen indien de deelnemer duidelijk met het gezicht herkenbaar in beeld is.
3. Wij zullen nooit foto's delen met derden.


Artikel 5 Persoonsgegevens
1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen
in een bestand.
2. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de
Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de
Deelnemer omtrent haar evenementen.
3. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie aan de Deelnemer, waarna de Organisator dat verzenden zal stopzetten.

Artikel 6 Annuleringsvoorwaarden
1. Annulering van deelname aan het evenement is mogelijk. Onderstaande kosten zijn verbonden aan annulering:
- Bij annulering vóór 31 mei 2023 brengt de Organisator € 75,- in rekening plus eventuele overboekingskosten die kunnen gelden voor overboekingen buiten Europa. De overboekingskosten zullen overeenkomen met de overboekingskosten bij aanmelding, indien dezelfde overschrijvingswijze gebruikt wordt.
- Bij annulering in juni of juli 2023 brengt de Organisator 50% van de boeking in rekening bij de Deelnemer.
- Bij annulering in augustus 2023 brengt de Organisator 75% van de boeking in rekening bij de Deelnemer.
- Bij annulering in september of oktober 2023 wordt het volledig betaalde bedrag van het evenement in rekening gebracht.
2. De deelname aan het evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Echter indien de Deelnemer iemand anders voor hem in de plaats wil laten komen dan kan dat onder de volgende voorwaarden:
- De Deelnemer dient dit uiterlijk 31 september 2023 kenbaar te maken bij de Organisator.
- De vervangende Deelnemer dient alle benodigde persoonsgegevens toe te zenden aan de Organisator.
- De Organisator annuleert de boeking en stort het geld terug aan de betreffende Deelnemer zodra de boeking en het geld van de vervangende Deelnemer ontvangen is.
Een annulering kan per email naar GaySpiritFriends verstuurd worden.
Wij raden deelnemers aan een passende reis- en annuleringsverzekering af te sluiten om kosten te dekken als zij ons evenement door omstandigheden niet kunnen bijwonen.


Artikel 7 Geschillenregeling

1. Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de Deelnemer en de Organisator bestaat is het Nederlands recht van toepassing.

Heerlen, 1 november, 2023
GaySpiritFriends
Kvk-nr: 50098136